مدارک مورد نیاز :

 

کارمندان :

  1. فایل اینترنتی پرینت حساب سه ماه اخیر
  2.  آخرین فیش حقوقی مهردار
  3. فایل اینترنتی لیست پرداخت بیمه تامین اجتماعی

 

مشاغل آزاد :

  1. تصویر جواز کسب
  2. فایل اینترنتی پرینت حساب سه ماه اخیر

تماس با ما